Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vy mot Fisktorget från Dalarnas museum

Vy mot Fisktorget från Dalarnas museum. Foto Olle Norling 2011.

Bevarandeplan för Falu innerstad

I Falu innerstad finns många byggnader med kulturhistoriska värden. Dessa byggnader finns redovisade i den tryckta rapporten Husen berättar, Bevarandeplan för Falu innerstad 2012.  Bevarandeplanen är en historisk beskrivning av staden, dess stadsdelar och bebyggelse. Rapporten innehåller en översiktlig historik och områdesbeskrivningar för respektive stadsdel. Samtliga byggnader har också klassificerats utifrån sitt kulturhistoriska värde. Här presenterar vi samtliga områden och klassificerade byggnader. Vill du läsa hela rapporten finns den att låna på biblioteken i Falun. Den finns även att köpa via Falu kommun eller i bokhandeln.

Bevarandeplanen är ett kunskapsunderlag som hjälper oss att veta vilka byggnader och miljöer som bedöms vara särskilt värdefulla. Ett av dess syften är att ge underlag för bedömningar av byggnadsfrågor utifrån ett helhetsperspektiv på kulturmiljön.

Fotografierna kommer från Dalarnas museums arkiv och Falu kommuns arkiv. Fotografier 2007-2011: Nils Linderborn, Sara Mostofizadeh, Olle Norling och Mats Persson.

Är mitt hus med i bevarandeplanen för innerstaden?

På kartan nedan kan du se vilka byggnader som ingår i kommunens bevarandeplan för innerstaden. Du kan också gå in under respektive område för att läsa mer om enskilda byggnader.

I bevarandeplanen har man klassificerat bebyggelsen i fem kategorier som anger om byggnaden är byggnadsminne, särskilt värdefull byggnad eller byggnad av stort eller miljömässigt värde. Även arkitektoniskt intressanta byggnader pekas ut. Det innebär att även modernare bebyggelse omfattas av klassificeringen, inte enbart byggnader med specifikt historiska värden.

En del byggnader och miljöer är särskilt värdefulla ur kulturhistorisk synpunkt. De är skyddade mot förvanskning enligt plan- och bygglagen, PBL. Läs mer om lagstiftning här. Dessa byggnader markeras blåa och gröna i bevarandeplanen. Även en del av de rödmarkerade byggnaderna kan bedömas vara särskilt värdefulla.

Klassificeringarna i bevarandeplanen är inte juridiskt bindande, utan ska utgöra en bedömningsgrund. Om en byggnad däremot är försedd med skyddsbestämmelse i en detaljplan eller områdesbestämmelse är byggnaden rent juridiskt klassad som särskilt värdefull och skyddas genom särskilda skyddsbestämmelser.

Värderingsfärger

  • Blått - Byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen 3 kap.  Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.
  • Grönt - Särskilt värdefull byggnad. Förvanskningsförbud enligt Plan- och bygglagen.
  • Rött - Byggnad av särskilt eller stort kulturhistoriskt värde. Varsamhetskrav och ibland förvanskningsförbud enligt plan- och bygglagen.
  • Gult - Byggnad av kulturhistoriskt och/eller miljömässigt värde. Varsamhetskrav enligt plan- och bygglagen.
  • Grått - Arkitektoniskt intressant byggnad. Varsamhetskrav enligt plan- och bygglagen.
Sidan uppdaterad 2020-08-12