Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Råd och riktlinjer för att minska hälsoriskerna

Falu kommun har tagit fram särskilda riktvärden för att minska hälsoriskerna kopplade till den höga metallhalten i marken.

Riktlinjer för markarbeten

Vid nybyggnation och omfattande schaktningsarbeten i förorenade områden som klassas som verksamhetsmark gäller:

 • Om arsenikhalten i marken överstiger 100 mg/kg ska metallförorenad jord bytas ut eller fyllas över så att arsenikhalten i markens ytskikt understiger riktvärdet. Bortfraktad jord ska omhändertas på särskilt sätt så att den inte orsakar miljöproblem på andra platser.

Vid nybyggnation och omfattande schaktningsarbeten i förorenade områden som klassas som bostadsmark gäller:

 • Inom området med blyhalt över 300 mg/kg ska metallförorenad jord bytas ut eller fyllas över så att metallhalterna i markens ytskikt understiger riktvärdena. Bortfraktad jord ska omhändertas på särskilt sätt så att den inte orsakar miljöproblem på andra platser.

Riktlinjer för förskolor och lekplatser i området med blyhalt över 300 mg/kg

 • Jorden ska analyseras avseende metallhalt
 • Om riktvärdet överskrids ska följande åtgärder genomföras:
  • ytor med öppen jord, t.ex. rabatter, tas bort.
  • städrutiner och underhåll av ventilationsanläggningar anpassas för att minska damningen.
  • ett objektspecifikt åtgärdsprogram tas fram för att på sikt minska metallhalten i markens ytskikt så att den med god marginal understiger riktvärdena. Åtgärder som kan vara aktuella är övertäckning och/eller utbyte av jorden.

Råd vid grönsaksodling samt plockning av bär och svamp i förorenade områden

Odling inom området med blyhalt över 300 mg/kg

 • Odla ej basgrönsaker som vinterpotatis. Mycket sparsam odling av grönsaker i övrigt.
 • Skölj lokalt odlade grönsaker mycket noggrant – skala om möjligt grönsakerna.
 • Om man avser att odla grönsaker bör man först ta ett jordprov för blyanalys – kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Om blyhalten överskrider riktvärdet bör jorden bytas ut.

Plockning av bär och svamp inom området med blyhalt över 700 mg/kg, till exempel Galgberget och Stenslund

 • Plocka ej svamp
 • Undvik bärplockning – plocka ej bär till sylt m.m.

Inom grönområden med mycket hög blyhalt till exempel Stenslund, Galgberget (över 700 mg/kg) ska målsättningen vara att få en täckande markvegetation.

Sidan uppdaterad 2020-09-02