Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Detaljplanering

En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan kommunen, markägarna och grannarna. Den reglerar mer i detalj hur, vad och var man får bygga och använda mark och vatten.

Detaljplanen är avgränsad till ett bestämt, mindre område exempelvis ett eller flera kvarter i en ort, eller på landsbygden.

Kommunens detaljplaner

Se alla kommunens gällande detaljplaner på sidan Detaljplaner.

Planbesked och planuppdrag

Om du vill att kommunen ska göra en detaljplan ansöker du om planbesked. Om kommunen själv beslutar att en detaljplan ska göras så startar arbetet med ett planuppdrag.

Läs mer på sidan Planbesked och planuppdrag.

Program

Om det finns principiella frågor, som behöver klaras ut innan det går att ta fram ett planförslag, behandlas dessa i ett program.

Läs mer på sidan Program.

Plansamråd

Syftet med plansamrådet är att samla in synpunkter på planförslaget från alla berörda som har kunskaper om området och åsikter om dess framtida utformning.

Läs mer på sidan Plansamråd.

Granskning

Syftet med granskningen är att visa hur samrådssynpunkterna påverkat planförslaget.

Läs mer på sidan Granskning.

Antagande

Grundregeln är att detaljplaner antas av kommunfullmäktige.

Enklare ärenden eller ärenden där principfrågorna redan avgjorts i annat sammanhang kan antas av kommunstyrelsen eller av miljö- och samhälls­byggnadsnämnden. Detta framgår alltid av handlingarna.

Alla skriftliga synpunkter på planförslaget som ej tillgodosetts under processens gång får ett meddelande om vilken instans som ska anta planen och när. Syftet är att de ska kunna kontakta sina politiker före antagandet och därmed påverka beslutet.

Överklagande

Den som personligen drabbas av en detaljplan, och har lämnat skriftliga invändningar under processens gång, kan överklaga beslutet hos kan överklaga till Mark och miljödomstolen.

För övriga, som mera allmänt har synpunkter på ärendet, finns enbart möjligheten att agera före antagandet, till exempel genom att på olika sätt väcka opinion och agera politiskt.

Sidan uppdaterad 2020-11-18