Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Grävmaskin i arbete vid området Myran

Myran

Myran är ett stadsnära rekreationsområde med bäckar, vattenspeglar, stigar och rastplatser. Våtmarksdelen blev klar i maj 2018 och var det första steget i projektet.

Därefter har rekreationsområdet med rastplatser, gångstråk, informationstavlor och utsiktspunkter färdigställts.

Naturområden återställs

Naturområden har återställts. Det handlade till stor del om att fylla igen gamla skjutbanor och dess vallar. Topografin har ändrats för att skapa en rastplats. Där har man en bra utsikt över betesmarkerna.

Genom området flyter Hälladiket. Ett dike som vi gjort mera likt en vanlig bäck. Den befintliga grusvägen som skär rakt igenom området har smalnats av och fått en något mer slingrande dragning. Allt för att passa in i området i stort.

Dagvattenhanteringen ska förbättras

I arbetet ingick också att förbättra dagvattenhanteringen. Våtmarkerna är en förutsättning för de exploateringar som skett inom området. Våtmarkerna fungerar som buffertar för att undvika översvämningar nedströms i vattensystemet. Här kan fiskar vandra upp i bäckarna. I Högbobäcken finns i dag till exempel bäckröding.

Värdefulla naturmiljöer

Falu kommun har länge haft en vision om att utveckla delar av det gamla övningsfältet på Myran till ett stadsnära rekreationsområde. Redan 2012 påbörjades arbetet med att utreda förutsättningarna, och när det tre år senare stod klart att Falu kommun skulle få köpa det aktuella området av Fortifikationsverket, kunde planerna börja ta fart på allvar.

På Myran har det i äldre tider funnits vattenmättade marker och det finns även rester från äldre odlingslandskap med betesmarker och ängar kvar. De gamla betesmarkerna samt vattenmiljöerna vid Högbobäcken är klassade som mycket värdefulla naturmiljöer.

Sidan uppdaterad 2021-06-15