Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Centralarkivet

Besöksadress och öppettider

Corona – tillfälliga ändringar i verksamheten

Forskarsalen är tillfälligt stängd. Vi värnar om våra besökares och medarbetares säkerhet. Därför är vi tyvärr tvungna att stänga vår forskarsal tillfälligt. Vi meddelar här så snart vi kan öppna igen och vad som gäller. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer

  • Kopior på allmän handling lämnas vid dörren.
  • Inga oanmälda besök tas emot.
  • Drop-in-leveranser tas inte emot.

Expeditionstider

Måndag-Torsdag klockan 09:00-14:00 Fredag 09:00-12:00

Hör av dig till oss om du vill komma utanför expeditionstider.

Expeditionstelefon

Telefonnummer: 023-875 04
(Lunchstängd klockan 12.00-13.00)

Post- och besöksadress

Falu kommuns Centralarkiv
Stortallsvägen 4
791 55 Falun

 Övergripande: Så jobbar kommunen

Läs mer om kommunens arbete under coronasituationen på sidan Information om coronaviruset.

Centralarkivets historia - några viktiga år

År 1863 infördes Sveriges kommunsystem genom att kommunalförordningarna från år 1862 trädde i kraft. Det innebar kommunalt styre inom land, stad och köping. Ting, sockenstämmor och rådstugor var föregångarna till våra kommuner.

Klicka här på texten för att läsa mer om när Sveriges kommunsystem infördes 1863. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klicka här på texten för att läsa SOU 1965:6 Om den kommunala självstyrelsens lokala förankring, Kommunalrättskommitténs betänkande VI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

År 1952 gick Aspeboda landskommun in i Stora Kopparbergs landskommun i enlighet med storkommunreformen.

År 1967 bildades Falu kommuns Centralarkiv vid kommunsamanslagningen av Falu stad, Vika och Stora Kopparbergs landskommuner till en storkommun Falu stad. Centralarkivet vårdar och bevarar handlingar som ska bevaras.

År 1971 bildades Falu kommun i kommunreformen genom sammanslagningen av Falu stad och de intilliggande landskommunerna: Bjursås, Enviken, Sundborn och Svärdsjö.

År 1991 infördes Arkivmyndigheten i kommunen besåendes av Centralarkivet med Kommunstyrelsen som ansvarig styrelse.

Arkivmyndighetens verksamhet och uppdrag

En Arkivmyndighet är ett organ med mandat att bedriva tillsyn vid myndigheter och motsvarande inom informationsförvaltningsområdet i sin kommun. Arkivmyndigheten är beslutad att åligga Kommunstyrelsen (KS) i Falu kommun så länge inte Kommunfullmäktige beslutar annat. Arkivmyndighetens förvaltning är Centralarkivet (CA) vilkens uppdrag är att i enlighet med lag, förordning och författning inom området informationsförvaltning ansvara och utföra de uppgifter som åligger en arkivmyndighet. CA har samma nivå och uppdrag inom den egna kommunen som Riksarkivet har inom statlig verksamhet och Regionarkivet/Landsarkivet har inom sin region/landsting.

Uppdraget är både operativt, beredande och strategiskt. Denna struktur är till för att främja och säkra den offentliga förvaltningens informationshantering, insyn och demokrati. Arkivverksamheten inom offentlig sektor har i allra högsta grad ett demokratiskt uppdrag där man verkar för att offentlighetsprincipen ska fungera i praktiken.

CA: s verksamhet är lagstadgad och regleras av olika lagar så som Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105), Arkivlagen (SFS1990:782) och Arkivförordningen (SFS1991:446) samt kommunens Arkivreglemente (KS0832/06 antaget av Kommunfullmäktige 2006-11-15 § 45).

Andra lagar som påverkar vår verksamhet är kommunallagen, sekretesslagen, personuppgiftslagen, socialtjänstlagen med flera.

Lagar, förordning, författning som styr arkivbildningen

Arkivlag (1990:782) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arkivförordning (1991:446) Länk till annan webbplats.

Tryckfrihetsförordning (1949:105) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Offentlighets- och sekretesslag (SFS2009:400) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arkivreglemente (KS0832/06 antaget av Kommunfullmäktige 2006-11-15 § 45) Öppnas i nytt fönster.

ISO-standarder för informationsförvaltning

Riksarkivets anvisningar och föreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samrådsgrupppen för gallringsråd för kommunala verksamheter i skriftserien Bevara och gallra Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårt uppdrag är att:

  • Utöva tillsyn över informationsförvaltningen med rapport till Kommunstyrelsen.
  • Ge råd och stöd åt kommunens myndigheter, de kommunalägda bolagen och stiftelserna. Detta för att de ska fullgöra sina skyldigheter kring informationshanteringen, arkivbildningen och dess syften.
  •  Vårda och bevara arkivsamlingen.
  • Tillgängliggöra de allmänna handlingarna genom tillhandahållande och utåtriktat arbete.

Arkivmyndighetens organisation

Arkivmyndigheten utgörs av dess styrelse Kommunstyrelsen och dess informationsförvaltande enhet Centralarkivet. Centralarkivet ligger administrativt hos Ledningsförvaltningen.

 

Vill du veta mer om kommunens verksamhet och uppbyggnad så finns det att läsa under rubriken Organisation.

Vad kan man hitta i arkivet?

Vi bevarar originalhandlingar från de kommunala verksamheterna så som skola, social omsorg och stadsplanering med mera. Handlingar kan till exempel vara protokoll, beslut, betyg, personakter, ritningar och kartor. Här finns till exempel riksdagsbeslut, motioner och propositioner som format samhällets utveckling.

Det finns över 4 600 hyllmeter handlingar från 1600-talet och framåt. De äldsta handlingarna utgörs av protokoll från sockenmännens möten. Ting, sockenstämmor och rådstugor var föregångarna till våra kommuner.

De upphörda kommunernas arkivbestånd:

Aspeboda kommun 1863-1951, Bjursås kommun 1887-1970, Envikens kommun 1864-1970, Falu stad 1839-1970, Stora Kopparbergs kommun 1863-1966, Sundborns kommun 1863-1970, Svärdsjös kommun 1863-1970 och Vika kommun 1863-1966.

Här finns även de kommunalt ägda bolagen och stiftelserna samt även enskilda arkiv finns deponerade.

Enskilda arkivbestånd

Centralarkivet tar emot arkiv för att de ska bevaras och tillgängliggöras. Målet är i enlighet med Arkivlagen att bevara en allsidig, autentisk och relevant dokumentation av samhällsutvecklingen oavsett i vilken sektor den har
tillkommit. Arkiv från enskilda arkivbildare är en lika viktig del liksom från de offentliga arkivbildarna för vårt gemensamma kulturarv.

Enskilda arkivnildare:

Stora Kopparbergsläns Hushållningssällskap 1850-1980

Levererade arkivbildare till Landsarkivet i Uppsala

Falu Rådhusrätt och Magistrat 1628-2001

Högre allmänna läroverket 1643-1967


Fotografier

Fotografier finns det inte så mycket av i Centralarkivet, men Falu stadsbibliotek har en fin fotosamling i sitt arkiv.

Här kommer du till fotosamlingen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Bergäran om handlingar -Vad är en allmän handling?

En allmän handling blir allmän när den skickas till eller skapas hos myndigheten. En allmän handling kan bestå av pappersdokument, e-post, ljudupptagningar, bilder, databaser eller digitala lagringsmedia.

Alla får ta del av de allmänna handlingar som bevaras i arkiven i enlighet med lag.

Betyg

Vi bevarar betyg från Falu kommuns grund- och gymnasieskolor, både kommunal skola och friskola. Om du behöver en kopia på ditt betyg eller ett intyg för skolgång i en av Faluns skolor, så kan du göra en beställning.

Klicka här så hittar du formulär för beställning av betygskopia eller intyg av skolgång Öppnas i nytt fönster.

Sekretess

Vissa handlingar i kommunens arkiv är sekretessbelagda. Om vi nekar att lämna ut en handling och du anser att vi gjort en felaktig bedömning, har du rätt att få ett skriftligt beslut som du kan överklaga. I beslutet beskrivs hur du går till väga för att överklaga.

Besöksadress och öppettider

Forskarsalen är tillfälligt stängd. Vi värnar om våra besökares och medarbetares säkerhet. Därför är vi tyvärr tvungna att stänga vår forskarsal tillfälligt. Vi meddelar här så snart vi kan öppna igen och vad som gäller. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Expeditionstider

Måndag-Torsdag klockan 09:00-14:00 Fredag 09:00-12:00

Hör av dig till oss om du vill komma utanför expeditionstider.

Expeditionstelefon

Telefonnummer: 023-875 04
(Lunchständ klockan 12.00-13.00)

Post- och besöksadress

Falu kommuns Centralarkiv
Stortallsvägen 4
791 55 Falun

Sidan uppdaterad 2021-07-26