Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kommunalt vägbidrag

En del enskild vägar får statligt bidrag och andra får kommunalt bidrag. Kraven är olika för respektive bidrag. Ett krav som dock gäller för såväl statligt som kommunalt bidrag är att den enskilda vägen ska vara öppen för allmän motorfordonstrafik.

Mindre tätorter och landsbygd

När det gäller kommunalt bidrag till enskilda vägar är det upp till varje kommun hur man väljer att sköta det. Falu kommun har beslutat att kommunen ska sköta vägarna i centrala Falun medan i de mindre tätorterna och på landsbygden ska samfällighetsföreningar och frivilliga vägföreningar sköta enskilda vägar med möjligheten att få kommunalt bidrag för skötseln. Vägar som erhåller statligt bidrag är normalt inte berättigade kommunalt bidrag i Falu kommun. Undantaget är vägar inom områden som enligt lokal trafikföreskrift är tättbebyggda.

Vem kan söka vägbidrag?

Det finns två stycken huvudkriterier som avgör om kommunalt bidrag kan betalas ut. Vägen måste vara minst 200 meter lång och försörja två eller flera separata permanentbostäder. Med permanentbostad menas bostad där minst en person är folkbokförd. Väghållaren måste också vara ordnad i någon form av organisation, t.ex. en vägförening eller samfällighetsförening. Om en sådan saknas kan alla berörda fastighetsägare teckna en överenskommelse som sedan måste godkännas av kommunen.

Bra att känna till är att Skatteverket rekommenderar att varje förening, samfällighet eller överenskommelse mellan fastighetsägare ska ha ett eget konto och organisationsnummer för sin verksamhet.

Regler för kommunalt vägbidrag kan över tid revideras beroende på de politiska beslut som fattas, vilket kan medföra att rättighet till bidrag eller bidragets storlek ändras.

Ansökan och utbetalning av bidrag

Ansökan om kommunalt vägbidrag för enskilda vägar ska lämnas till kommunen senast:

  • 1 mars samma år som bidraget avser för de föreningar som redan har godkända vägar. Ansökan öppnar i början av februari och görs digitalt i Actor SmartBook med hjälp av Mobilt BankID. Kontakta kommunens kontaktcenter om du behöver hjälp.
  • 1 april året före bidragsår för nya ansökningar. Nyansökan lämnas på kommunens blankett. Kommunen behandlar den inkomna ansökan, genomför en okulär besiktning samt påtalar eventuella åtgärder som måste genomföras för att uppnå kommunens minimistandard. Vägföreningen måste åtgärda besiktningsanmärkningarna och få vägen godkänd av kommunen innan bidraget kan betalas ut.

Det kommunala bidraget utbetalas normalt under mars eller april det år bidraget avser.

Ansökan om kommunalt upprustningsbidrag ska lämnas till Falu kommun
senast:

  • 1 mars det år som åtgärderna planeras för att kommunen ska kunna garantera handläggning samma år.

    2021 kommer alla ansökningar som kommer in till kommunen senast 14 mars att handläggas.
Sidan uppdaterad 2021-11-17