Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

En drogfri skola

Faluns gymnasieskolor har som mål att alltid kunna erbjuda elever och lärare en trygg och säker arbetsmiljö. Våra skolor ska därför vara en tobak- alkohol- och drogfri arbetsplats.

Skolan arbetar förebyggande och agerar om droger förekommer i skolmiljön. Målet är att våra skolor ska vara helt drogfria och att alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) inte ska förekomma i skolan. Inte heller får drogpåverkade elever eller personal vistas på skolorna.

ANDT-strategin

ANDT står för alkohol, narkotika, dopning och tobak. ANDT-strategins övergripande mål är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Handlingsplan för ett drogfritt gymnasium

Falu kommun har tagit fram Handlingsplan för ett drogfritt gymnasium som stöd för att uppnå en hälsosam och säker skolmiljö. Handlingsplanen syftar till att förebygga, upptäcka, och ingripa mot alla former av missbruk. Skolans uppgift är inte att diagnostisera missbruk, utan reagera om vi känner oro för våra elever och se till att socialtjänsten och vårdnadshavare får kännedom om detta.

För att skolan ska vara en tobak-, alkohol- och drogfri arbetsplats så gäller följande förhållningsregler:

 • Det är inte tillåtet att röka inom skolans område.
 • Det är inte tillåtet att vara påverkad av alkohol, dopningspreparat, narkotika eller andra droger under skoltid.
 • Det är inte tillåtet att ha alkohol, dopningspreparat, narkotika eller andra droger på skolan.
 • Det är inte tillåtet att ge, sälja, eller förmedla alkohol, dopningspreparat eller andra droger på skolan.
 • Att använda, inneha eller sälja narkotika är ett brott som skolan polisanmäler.
 • Myndig elev som påträffas eller misstänks vara drogpåverkad i skolan kommer att avvisas. Omyndig elev hålls under uppsikt till dess att vårdnadshavare kan ta över ansvaret. Om situationen så kräver kan polis tillkallas.

Några åtgärder vid misstanke om ANDT-missbruk

Vid all misstanke om bruk av ANDT kommer ansvarig rektor att informeras. Rektor och berörd personal gör därefter en bedömning om vilka åtgärder som behöver ske och om andra myndigheter behöver kontaktas. För omyndiga elever kontaktas vårdnadshavare och i samråd med elevhälsan kommer eleven få närmare information om skolans drogpolicy –Handlingsplan för ett drogfritt gymnasium – och vilka åtgärder skolan planerar att vidta. Eleven kommer också att erbjudas lämna ett urinprov för ett drogtest. Drogtesterna är frivilliga och skolan kan aldrig tvinga en elev att lämna ett urinprov.

Användning av narkotikahund

Kommunen har beslutat att användning av narkotikahund får ske i skolans lokaler. Detta för att förebygga användning av ANDT och säkerställa en narkotikafri arbetsmiljö. Sökning kommer att ske under tider då elever inte vistas i skolan och sker alltid på skolledningens initiativ. I det fall narkotikahund markerar vid ett skåp har polisen, efter beslut om att inleda förundersökning och husrannsakan, rätt att öppna skåpet utan att eleven informeras i förväg.

Öppning av elevskåp

Skåpet är skolans egendom och lånas ut till eleven för förvaring av läromedel och annat skolrelaterat material, väskor och kläder. Föremål förbjudna enligt lag, eller av ordningsskäl otillåtna föremål, får inte förvaras i skåpet. Skolan har, efter beslut av skolledningen, rätt att öppna skåpet vid misstanke om att något otillåtet förvaras där.

Är du ung och vill ha råd och stöd? Är du förälder eller nära anhörig och orolig för din tonåring?

Inom Falu kommun finns flera verksamheter som jobbar för att du och dina anhöriga ska få det stöd som krävs. Här nedan hittar du några verksamheter du kan vända dig till via Falu kommun.

Under 18 år och
behöver råd och stöd

Första kontakten med nedan
verksamheter sker via Falu
kommuns kontaktcenter:

Telefon: 023-830 00
E-mail: kontaktcenter@falun.se


Mottagningen Barn och familj
Här kan du få stöd om du själv har
problem med eller är i riskzonen att
utveckla missbruk.

Öppenvårdsenheten Dialogen
Här kan du få stöd om du själv har
problem med eller är i riskzonen att
utveckla missbruk. Vi erbjuder även
stöd till vårdnadshavare och föräldrar
i föräldraroll/föräldraskap.
Facebook: Dialogen Falun

Ungdomsstödjarna
Här kan du som själv har problem
med, eller är i riskzonen för att
utveckla missbruk, få stöd hos
ungdomsstödjarna. Vi fångar upp,
stöttar och vägleder dig. Om du som
förälder eller vårdnadshavare behöver
stöd till ungdom under 19 år, finns vi
även för dig. Oss når du på:

Telefon: 023-869 50
E-mail: ungdomsstodjarna@falun.se
Facebook: Ungdomsstödjarna Falun
Instagram: ungdomsstodjarna_falun

Över 18 år och
behöver råd och stöd

Första kontakten med nedan
verksamheter sker via Falu
kommuns kontaktcenter:

Telefon: 023-830 00
E-mail: kontaktcenter@falun.se


Mottagningen missbruksenheten
Här kan du få stöd om är orolig för
eller vill ansöka om behandling för
missbruk eller beroende av alkohol
eller andra droger. Till oss kan du
också vända dig som anhörig eller
yrkesverksam om du är orolig över
en annan persons missbruk av
alkohol eller andra droger.

Rådgivningsenheten för vuxna
Här kan du som har egna problem
med alkohol eller andra droger, stöd.
Även du som är anhörig till någon med
problem med alkohol eller andra
droger, kan få stöd.

Polisen

För att anmäla brott eller tipsa polisen kan du ringa 114 14 eller lämna tips på:
polisen.se/kontakt/tipsa-polisen

OBS! Vid akuta ärenden ring alltid 112 – därifrån når du polis och socialjour efter kontorstid.

Handlingsplan för drogfritt gymnasium

Upprättad av barn – och utbildningsförvaltningen, reviderad 2020-12-02
Tjänsteställe: Falu kommun Barn- och utbildningsförvaltningen
Datum: 2020-12-04
Ärendenummer: BUN0223/20

 • 1. Definition droger

  Inom begreppet droger ryms alkohol, narkotika, tobak, sniffnings- och dopningspreparat, och läkemedel som missbrukas, samt internetdroger – i fortsättningen förkortat ANDT.
 • 2. Mål

  Falu kommuns gymnasieskolor vill erbjuda elever och personal en trygg och säker
  arbetsmiljö. Våra skolor ska vara drogfria vilket innebär att ingen ANDT får förekomma på skolan, inte heller får drogpåverkade elever eller personal vistas på skolan. Hantering av alkohol får endast ske om det ingår i undervisning.

 • 3. Syfte

  Denna handlingsplan grundar sig på en kombination av omtanke, tydliga regler,
  konsekvenser och stöd för att uppnå en hälsosam och säker skolmiljö för elever och lärare på Faluns kommunala gymnasieskolor.

  Handlingsplanen syftar till att förebygga, upptäcka och ingripa mot alla former av missbruk. Skolans uppgift är inte att diagnostisera missbruk utan att reagera om vi känner oro för våra elever och se till att socialtjänsten får kännedom om detta

 • 4. Förebyggande arbete

  All hantering av narkotika är enligt svensk lagstiftning kriminellt. Det inkluderar även egen konsumtion, d.v.s. att ha narkotika i kroppen, 1§ Narkotikastrafflagen, (1968:64).
  Varje rektor ansvarar för att arbetet enligt handlingsplanen för drogfritt gymnasium genomförs i den egna verksamheten och säkerställer att handlingsplanen är känd av elever, vårdnadshavare och skolans personal.

  Skolan ska bedriva förebyggande insatser i form av information, attityd- och
  värderingsdiskussioner för elever och personal.

 • 4.1 Elevhälsans roll

  Elevhälsan spelar en viktig roll för att upptäcka missbruk hos elever. Skolan bör medvetet arbeta för att stärka frisk- och skyddsfaktorer som skolframgång och skoltrivsel och därmed minska riskerna för att eleverna hamnar i ett eventuellt framtida missbruk. Elevhälsan kan bidra i undervisningen genom samtal om risker med ANDT och om grupptryck.Hälsobesöket år ett i gymnasieskolan är ett tillfälle att bland annat samtala om narkotika och droger. Som ett led i det förebyggande arbetet har skolan rätt att använda narkotikahund, läs mer under punkt 7.
 • 5. Upptäcka förekomst av ANDT

  Personal ska vara uppmärksam på tecken som ger misstanke om användning av ANDT bland elever och personal. Vid misstanke om bruk av ANDT ska skolledningen informeras omgående. Samråd ska ske med elevhälsan.
 • 6. Åtgärder vid misstanke om försäljning/langning av ANDT

  Misstanke om försäljning/langning ska alltid anmälas till polis oavsett om eleven är myndig eller inte. Denna anmälan görs av rektor eller av den som rektor utser.
 • 7. Användning av narkotikahund

  Som ett led i det förebyggande arbetet har skolan rätt att använda narkotikahundar som söker igenom skolans lokaler. För en brottsförebyggande insats med narkotikahund krävs att skolan har upprättat en drogpolicy eller ordningsregler där det tydligt framgår att narkotikahund kan komma att användas för sökning i skolans lokaler samt att elever och vårdnadshavare känner till att narkotikahund kan komma att användas i skolans lokaler.
  En förutsättning är också att genomförandet av hundsöket/hundinsatsen sker under tider då elever inte vistas i skolan samt att det måste ske på skolledningens initiativ och inte grundas på misstanke om brott (se punkt 7.1 om vad som gäller vid misstanke om brott).

  I det fall en narkotikahund markerar vid ett specifikt skåp har polisen rätt att öppna skåpet utan att eleven informeras i förväg. Innan dess måste polisen fatta ett beslut om dels att inleda förundersökning, dels om husrannsakan i skåpet.

  Polisen ansvarar för förundersökningen och kallar berörda personer till eventuella förhör. Det är dock viktigt att skolan och polisen i samförstånd med varandra kommer överens om hur och när eleven och, om eleven är omyndig, dennes vårdnadshavare ska underrättas.

  Då sök med narkotikahund som huvudregel sker på kvällstid är det viktigt att det finns rutiner för hur eleven tas emot/informeras nästkommande skoldag. Det är också viktigt att skolan hanterar händelsen med respekt mot den enskilde eleven och beaktar gällande sekretessbestämmelser.

 • 7.1 Vid misstanke om brott

  Om skolan misstänker narkotikabrott dvs att otillåtna föremål förvaras i skåpen har skolan rätt att söka igenom skolans lokaler, se punkt 8.
  Skolan kan också, utan att vidta egna åtgärder, vidarebefordra informationen till
  Polismyndigheten och avvakta eventuella brottsutredande åtgärder från polisens sida.

 • 8. Öppning av elevskåp

  Skåpet är skolans egendom och utlånas till eleven för förvaring av läromedel och annat skolrelaterat material, väska och ytterkläder.
  Föremål förbjudna enligt lag, eller av ordningsskäl otillåtna föremål får inte förvaras i skåpet.

  Skolan har, efter beslut av skolledningen, rätt att öppna skåpet vid misstanke om att något otillåtet förvaras där. I första hand bör eleven ges möjlighet att själv öppna skåpet i närvaro av två företrädare för skolan. Elev och vårdnadshavare till omyndig elev ska informeras om åtgärden. Skolan bör skriftligen dokumentera åtgärderna.

 • 9. Vad säger lagen?

  TOBAKSLAGEN är en minimumlag och i den står det bland annat att alla lokaler som barn och unga använder ska vara rökfria, det gäller även skolans område utomhus. Syftet med lagen är att skydda barn och unga från tobak och passiv rökning.ALKOHOLLAGEN innebär att försäljning av alkoholdrycker till personer under 20 år är förbjuden, om det inte gäller servering på restaurang eller försäljning av folköl (18-årsgräns).NARKOTIKALAGEN säger att den som innehar, brukar eller befattar sig med narkotika, om gärningen är uppsåtlig, döms för narkotikabrott.SKOLLAGEN OCH SOCIALTJÄNSTLAGEN innebär att all personal som arbetar med
  barn och ungdom är skyldig att göra en anmälan till socialtjänsten vid misstanke om att barn/ungdom far illa. Barn och ungdomar kan också fara illa på grund av sitt eget beteende, exempelvis på grund av missbruk och annat självdestruktivt beteende. Även uppgifter som en anmälningsskyldig person har fått av en annan person kan vara grund för att göra en anmälan om det leder till att den anmälningsskyldiga personen misstänker att barnet far illa.
  ARBETSMILJÖLAGEN säger att skolan ska ha en bra arbetsmiljö och är
  skyldiga att förebygga ohälsa och olycksfall.
  BARNKONVENTIONEN Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i
  främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är
  konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i
  barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.
  ORDNINGSLAGEN 1 kap § 2. Skolan är ingen allmän plats och därför ska obehöriga personer avvisas.Rektorn kan alltid vända sig till kommunens stadsjurister för att samråda.
 • 10. Åtgärder vid misstanke om ANDT-missbruk

  Se 10.1 och 10.2
 • 11. Personal

  All misstanke om en personals bruk eller hantering av ANDT ska anmälas till
  respektive rektor/arbetsledare som ansvarar för att hantera ärendet.

 • 12. Uppföljning

  Respektive rektor ansvarar att ett ANDT-ärende följs upp inom två veckor.
 • 13. Revidering

  Handlingsplan för drogfritt gymnasium revideras av gymnasiechefen årligen vid
  terminsstart i augusti.

 • 10.1 Omyndig elev

  • All misstanke om bruk av ANDT ska anmälas till respektive rektor som i samarbete
   med berörd personal agerar och bedömer hur kontakt med berörda myndigheter ska ske. Samråd ska ske med elevhälsan.
  • Rektor och berörd personal pratar tillsammans med eleven och informerar om skolans drogpolicy och om vilka åtgärder skolan kommer att vidta.
  • Rektor kontaktar vårdnadshavare för att, inom kort, kalla till ett elevsamråd där information ges om skolans drogpolicy, om drogmisstankens uppkomst och om vilka åtgärder skolan kommer att vidta samt att skolan anmäler händelsen till socialtjänsten. 
  • Eleven erbjuds att lämna ett urinprov på Dalarnas Företagshälsa. Drogtesterna är frivilliga och får endast ske med samtycke från elev och vårdnadshavare. Skolan får aldrig tvinga en elev att lämna ett urinprov. Om vårdnadshavare och elev ger sitt samtycke till urinprov, uppdrar rektor tidsbokning för urinprov till berörd personal. Skolan ombesörjer taxi från Lugnetgymnasiet för att eleven ska kunna ta sig till Dalarnas Företagshälsa. Från Kristinegymnasiet föreligger inte detta behov då Dalarnas Företagshälsa ligger i angränsande kvarter.
  • Som huvudregel ska rektor oavsett utslag informera vårdnadshavare¹
   om resultatet. Vid positivt utslag, dvs drogpåverkan, har skolan skyldighet att göra en skriftlig anmälan till socialtjänsten, mottagningen Barn- och familjesektionen. Socialtjänsten är ansvarig för att utreda och behandla ungdomsmissbruk.
  • Om elev nekar provtagning ska skolan göra en orosanmälan till socialtjänsten, mottagningen Barn- och familjesektionen och en polisanmälan. Polisen beslutar därefter om drogtest ska genomföras eller inte.

   Om elev får ett positivt utslag på testet ska skolan beakta reglerna om avstängning enligt skollagen (skollagen 5 kap. Trygghet och studiero §17–21). Om elevens drogpåverkan innebär minskad trygghet och studiero för övriga elever har skolan en rätt att stänga av eleven. Rektor tar ett första beslut om omedelbar avstängning i väntan på utredning och därefter tar barn- och utbildningsnämndens ordförande ett förlängt beslut om avstängning. 
  • Elev som påträffas eller misstänks vara drogpåverkad i skolan bör hållas under uppsikt av personal till dess att vårdnadshavare eller motsvarande kan ta över ansvaret. Vid behov tillkallas polis (tfn 114 14) eller (tfn 112) om eleven bedöms vara en fara för sig själv eller sin omgivning. En anmälan görs till socialtjänsten och rektor kallar snarast till ett elevsamråd.
  • Om elev påbörjar behandling för sitt missbruk med bland annat samtalsstöd och regelbundna drogtester kan skolan göra bedömningen att låta eleven komma tillbaka till skolan redan när testerna visar att nivåerna succesivt sjunker. Om elevens avstängning från skolan hävs utifrån ovan nämnda situation ska återgången till skolan ske under en prövotid för att säkerställa fortsatt god progression på testresultaten.
  • Om missbruk fortsätter trots insatt behandling av socialtjänsten gäller skollagens bestämmelser i 5 kap om Trygghet och studiero §17–21.
  • Om skolan misstänker narkotikabrott ska skola överväga om lokalerna ska
   genomsökas av narkotikahund.
  ¹ Här måste 12 kap. 3 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) om sekretess i förhållande till vårdnadshavare beaktas.
 • 10.2 Myndig elev

  • All misstanke om bruk av ANDT ska anmälas till respektive rektor som i samarbete med berörd personal agerar och bedömer hur kontakt med berörda myndigheter ska ske.
  • Rektor och berörd personal pratar tillsammans med eleven och informerar om skolans drogpolicy, om drogmisstankens uppkomst och om vilka åtgärder skolan kommer att vidta. Vid myndig elev kontaktas vårdnadshavare bara om eleven ger sitt medgivande.
  • Eleven erbjuds att lämna ett urinprov på Dalarnas Företagshälsa. Drogtesterna är frivilliga och får endast ske med samtycke från eleven. Skolan får aldrig tvinga en elev att lämna ett urinprov. Om elev ger sitt samtycke till urinprov, uppdrar rektor tidsbokning för urinprov till berörd personal. Skolan ombesörjer taxi från Lugnetgymnasiet för att eleven ska kunna ta sig till Dalarnas Företagshälsa. Från Kristinegymnasiet föreligger inte detta behov då Dalarnas Företagshälsa ligger i angränsande kvarter.
  • Som huvudregel ska rektor oavsett utslag informera elev om resultatet såvida inte det kan antas att det finns särskilda omständigheter som gör att eleven inte är mottaglig för information. Vid positivt utslag, dvs drogpåverkan, ska skolan iaktta möjligheten att göra anmälan till socialtjänstens Missbruksenhet.
  • Elev som påträffas eller misstänks vara drogpåverkad i skolan bör avvisas från skolan. Vid behov tillkallas polis (tfn 114 14) eller (tfn 112) om eleven bedöms vara en fara för sig själv eller sin omgivning. Möjligheten att göra anmälan till socialtjänstens Missbruksenhet (tfn 830 00) ska iakttas. Rektor kallar snarast till ett elevsamråd.
  Om missbruk fortsätter trots insatt behandling av socialtjänsten gäller för skollagens bestämmelser i 5 kap. om Trygghet och studiero §17–21.
Sidan uppdaterad 2021-06-28